Общи условия

Този документ определя условията и Общите договорни условия на услугата Обезщетение за отменен или забавен полет, услуга, собственост на GoClaim България,управляващ сайта-https://www.xn--80aabqaaacmdbi5aoaxhept3bmq3mmb7j.xn--e1a4c/

Ние от GoClaimБългария имаме удоволствието да ви приветстваме на нашия уебсайт и се радваме, че сте избрали нашите услуги. Моля, прочетете Правилата и условията по-долу, за да разберете начина по които се регулират отношенията ни с вас.

Определения:
„Споразумение“ означава договор между Клиента и GoClaim, който се сключва при приемане на Правилата и условията при попълване на иска за компенсация или подписване на Формуляра за пълномощно.Приемането на Общите условия става по следния начин: При регистрация на претенция в уебсайта ни (след въвеждане на всички изискуеми данни) чрез натискане на „Давам съгласието си GoClaim да обработи претенцията от мое име“ , Клиентът се съгласява с Общите условия и Политиката за поверителност.

„Авиокомпания“ означава авиокомпанията, отговорна за прекъсването на полета, претърпяно от Клиента.

„Сума на иска“ означава сумата, която GoClaim ще изисква от Авиокомпанията като компенсация.

„Иск“ означава всеки тип иск, подаден от GoClaim (чрез упълномощено лице) от името на Клиента до Авиокомпанията, за да защити правата на пътника на Клиента на обезщетение.

„Процес на предявяване на иск“ означава процес на предявяване на иск за обезщетение от авиокомпания, който започва при сключване на споразумение и приключва, след като Клиентът получи обезщетение чрез GoClaim или директно от Авиокомпанията или GoClaim, като информира Клиента, че няма да преследва иска на Клиента повече.

„Клиент“ означава лице, което е сключило Споразумение с представител на GoClaim България.

„Компенсация“ означава всяка сума, дължима на Клиента, включително, но не само, компенсация за прекъсване на полета или възстановяване на самолетни билети съгласно всеки правен режим, отнасящ се до правата на пътниците във въздушния транспорт, включително, но не само, Регламент (ЕО) № 261/2004.

„Прекъсване на полета“ означава всяко от следните: голямо закъснение, отмяна, отказан достъп на борда и/или понижаване на класа, преживяно от Клиента, за което Клиентът сключва Споразумение със GoClaim, за да защити правото си на обезщетение.

„Правни действия“ означава започване на производство в съда срещу Авиокомпанията, или от адвокатите на GoClaim, или от юридически представител по договор, като например адвокат или адвокатска кантора.

„Формуляр за упълномощаване“ означава писменото пълномощно, което упълномощава GoClaim(чрез неин представител) да събере претенцията. Страните изрично се съгласяват, че правното действие на електронно подписания формуляр за пълномощно е еквивалентно на правното действие на саморъчен подпис.

„Политика за поверителност“ означава политиката за поверителност на GoClaim, която можете да намерите тук.

„Регламент (ЕО) № 261/2004“ означава Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г., установяващ общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците в случай на отказан достъп на борда и отмяна или големи закъснения на полети.

GoClaim България ( собственик на този сайт) се представлява от юридически представители,които биват упълномощавани от нашите клиенти чрез „Формуляр за упълномощаване“.За да осигурим най-добри шансове за успех, ние от GoClaim можем по свое усмотрение да предприемем действията, които смятаме за най-добри, включително да приемем, отхвърлим, насрещни искове или да преговаряме с авиокомпанията и други субекти, или да делегираме или прехвърлим вашия процес на друго дружество при същите условия.Съгласно това Споразумение вие давате изключително и неотменимо разрешение на GoClaim( чрез неин юридически представител) да инициира и изпълни иск въз основа на вашите права, определени от Регламент (ЕО) 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета и свързани решения и да предприеме всички необходими свързани действия, включително да делегира или прехвърля, да получава плащания и да обработва, изисква или предоставя лични данни, ако е необходимо, но изключително със свързани лица и само за посочената цел.Обърнете внимание на думата „изключително“ по-горе, което означава, че се съгласявате да не предявявате иск сами или да използвате друга фирма за същия иск. В случай, че все пак го направите или сте го направили, нашият дял все още ще се дължи при пълен или частичен успех, независимо какво сте направили или не сте направили вие или всяка друга компания.

Такси и начин на плащане:
Ще таксуваме само ако искът ви е успешен. Таксите, които GoClaim получава в случай на успешен иск, са: 18% от получената сума + ДДС.
GoClaim ще авансира всички разходи вместо вас, така че не е необходимо да правите първоначално плащане.Ако авиокомпанията не уважи иска и делото влезе в съда и бъде спечелено от нас ще дължите допълнителни 12% + ДДС за административни разходи.

В случай на получаване на решение, в което в допълнение към плащането на претендираната сума, дружеството е осъдено да заплати лихвата и процесуалните разноски, вие прехвърляте на GoClaim кредита, който е генериран във ваша полза за тази концепция, освен за таксите от адвоката, които няма да ви бъдат начислени като допълнителен разход, който компанията трябва да плати.

Напротив, ако искът беше неуспешен и на компанията бяха присъдени разноски, GoClaim ще ги плати и вие няма да дължите нищо.В най-кратки срокове след получаване на обезщетението и след приспадане на комисиона и други заплатени разходи от GoClaim от името на Клиента, GoClaim се задължава да преведе останалата част от сумата на обезщетението. Всякакви банкови и други такси по превода се поемат от Клиента.